Skip to content

Algemene voorwaarden Thuis Huiswerkbegeleiding

 

  1. Definities

1.1 Thuis huiswerkbegeleiding, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92121551

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Thuis een overeenkomst voor huiswerkbegeleiding sluit.

1.3 Leerling: de natuurlijke persoon die ingeschreven is voor een dienst van Thuis.

1.4 Overeenkomst voor huiswerkbegeleiding: het inschrijfformulier van Thuis met de daarbij behorende algemene voorwaarden van Thuis.

 

  1. Aanmelding en inschrijving

2.1 Na aanmelding ontvangt Opdrachtgever een inschrijfformulier van Thuis.

2.2 Door inschrijving verklaart Opdrachtgever zich akkoord met de algemene voorwaarden van Thuis.

 

  1. Duur overeenkomst

3.1 De overeenkomst voor huiswerkbegeleiding wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van 3 maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2 Het opzeggen van de overeenkomst voor huiswerkbegeleiding dient schriftelijk te geschieden.

3.3 De opzegtermijn voor de huiswerkbegeleiding bedraagt één kalendermaand, met uitzondering van opzegging voor een nieuw schooljaar. Voor opzeggingen per de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar geldt een opzegtermijn van 6 weken. De opzegging moet in alle gevallen schriftelijk gebeuren en kan pas ingaan aan het begin van een nieuwe maand.

3.4 Bij examenkandidaten vervalt de overeenkomst van rechtswege na het afleggen van het centraal schriftelijk examen.

3.5 Thuis kan besluiten de overeenkomst voor huiswerkbegeleiding met directe ingang te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Voorts is Thuis bevoegd de overeenkomst voor huiswerkbegeleiding te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst voor huiswerkbegeleiding in redelijkheid niet van Thuis kan worden verwacht. Reden voor beëindiging zijn in ieder geval situaties waarin Thuis inschat

dat:

– langer verblijf bij Thuis niets meer toevoegt aan de werkwijze en aanpak van de leerling.

– de leerling regelmatig onvolledige of onjuiste gegevens verstrekt. In deze gevallen zal de begeleiding, na overleg met ouders/verzorgers en betrokkenen, aan het

eind van een kalendermaand worden beëindigd. Als het gedrag van een leerling daar aanleiding toe geeft, kan de directie besluiten de begeleiding van de leerling met

onmiddellijke ingang te staken.

3.6 Indien de overeenkomst voor huiswerkbegeleiding wordt ontbonden zijn de vorderingen van

Thuis op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

3.7 Indien Thuis tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot

vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

  1. Overmacht

4.1 Thuis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid van

overmacht.

4.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Thuis geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Thuis niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

4.3 Thuis kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.4 Voor zoveel Thuis ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Thuis gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

  1. Betaling

5.1 De tarieven voor huiswerkbegeleiding zijn gebaseerd op 181 schooldagen per jaar. Daarom wordt de maand augustus niet in rekening gebracht. Het maandbedrag is elke maand gelijk (met uitzondering van augustus), ongeacht of er uitval door vakanties, feestdagen, ziekte of enige andere vorm van verhindering is. De startmaand wordt pro-rato berekend. Examenkandidaten betalen tot afronden examens en eventuele herkansingen tenzij anders overeengekomen.

5.2 De betaling voor huiswerkbegeleiding geschiedt in maandelijkse termijnen, voorafgaand aan de maand waarvoor de betaling geldt. Opdrachtgever ontvangt een factuur voor betaling van het maandelijks tarief. Dit zal geschieden tussen de 25e en 31e van de maand. Bij de start van de begeleiding zal binnen een week de eerste factuur worden verzonden. Bij een start anders dan het begin van de maand zal er een factuur gestuurd worden voor de resterende dagen van de desbetreffende maand. Er wordt eenmalig 25,- euro inschrijvingskosten gefactureerd. Dit is inclusief intake en papieren planagenda.

5.3 Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Thuis kenbaar te worden gemaakt.

5.4 De tarieven van de verschillende door Thuis verleende diensten worden elk jaar op 1 Augustus vastgesteld voor het navolgende jaar.

 

  1. Overige bepalingen 

6.1 De leerling is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van (medewerkers van) Thuis ter bevordering van een goed verloop van de studiebegeleiding. Tevens dient hij de gedragsregels te respecteren welke (medewerkers van) Thuis nageleefd wenst te zien op haar locatie.

6.2 De leerling is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven huiswerk en cijfers, alsmede de aanwezigheid van de benodigde lesmaterialen en hulpmiddelen.

6.3 Thuis zal de overeenkomst van huiswerkbegeleiding naar best inzicht en vermogen uitvoeren, maar levert geen garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van de leerling.

6.4 De leerling die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de huiswerkbegeleiding in sterke mate wordt geschaad, kan door Thuis van (voortzetting van) deelname aan de huiswerkbegeleiding worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

6.5 Voor diefstal, verlies of schade aan eigendommen van derden, alsmede letsel aan personen aanvaardt Thuis geen aansprakelijkheid.

6.6 Thuis behandelt en beveiligt de persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in overeenstemming met de eisen die de AVG hieraan stelt.

Contact

Telefoon: 06 42121466

E-mail: info@thuishuiswerkbegeleiding.nl

 

Adres

Zwingel 9

7772 SK Hardenberg

Social

thuis_huiswerkbegeleiding_logo

© Thuis Huiswerkbegeleiding | Website door Meer dan Online | Privacy verklaring | Algemene voorwaarden